Reference

RECTICEL Interiors CZ s.r.o.

Kryogenní cirkulační nerezové potrubní rozvody pro kapalné CO², páteřní rozvody DN20 PN100, výroba a montáž konzolí pro uložení potrubních rozvodů, zhotovení odboček k výrobním linkám DN10 PN100, práce na potrubních rozvodech v 7 výrobních halách včetně izolací odboček a doizolování páteřního rozvodu.

RECTICEL Interiors CZ s.r.o.

Montáž nového potrubního Fe rozvodu DN40 na POLYOL, propojení přívodního a vratného potrubí na stávající potrubní rozvody DN40.

Solar Turbines EAME s.r.o. – Blizzard Žebrák

Montáž ocelové konstrukce pro uchycení částí technologického zařízení, montáž částí technologického zařízení, stěhování a usazení technologických zařízení, přípravné práce pro zahájení potrubářských prací na potrubí DN10 – DN250.

DEZA, a. s.

Rekonstrukce objektu laboratorní technologie. Montáž nerezových potrubních rozvodů technických a speciálních plynů DN8.

Kékkúti Ásványvíz ZRT. – Maďarsko

Připojení sirupárny na technologické rozvody, výroba nerezových kondenzační nádrží a rámů pro uložení nádrží, výroba parního separátoru, výroba kluzného uložení na páru a kondenzát, montáž potrubních rozvodů na páru a kondenzát DN15 – DN100, montáž potrubních rozvodů na požární vodu DN50 - DN80 včetně montáže hydrantů, kompletace potrubních rozvodů na nové technologie, napojení na stávající potrubní rozvody.

Hanácká kyselka s.r.o.

Montáž nového páteřního potrubního rozvodu DN80 na tlakový vzduch 8 bar, úprava zapojení potrubních rozvodů tlakového vzduchu 8 bar DN15 – DN80, úprava zapojení potrubních rozvodů na CO2 v akumulaci DN15 – DN40, napojení na stávající technologii.

AVON AUTOMOTIVE, a.s.

Demontáž kondenzačního potrubí Autoklávy K4, montáž nového nerezového kondenzačního potrubí DN15 - DN50, provedení tlakové zkoušky a následná kompletace potrubních dílů a připojení na Autoklávu K4.

Hanácká kyselka s.r.o.

Rekonstrukce úpravny vody, demontáž stávajících nerezových potrubních rozvodů DN15 - DN80, demontáž PE potrubí DN25 – DN80 od vrtů, demontáž a úprava části potrubí u tanků na vodu z vrtů, výroba propojovacího panelu, propojení tanků na vodu potrubím DN65 – DN80, propojení vrtů novým potrubím do rozdělovacího panelu, montáž potrubí DN25 na vzduch, montáž potrubí na CO2, propojení nerezových potrubních rozvodů na stávající a novou technologii.

AVON AUTOMOTIVE, a.s.

Demontáž kondenzačního potrubí a kalníků Autoklávy K5, montáž nového nerezového kondenzačního potrubí DN15 – DN50, provedení tlakové zkoušky a následná kompletace potrubních dílů a připojení na Autoklávu K5.

Poděbradka, a.s.

Montáž nerezových potrubních rozvodů DN80 na chlazení produktové vody včetně izolací, výroba nerezových rozdělovacích panelů, výroba nerezového rámu pod výměník tepla a čerpadlo, propojení nových nerezových potrubních rozvodů na stávající technologii.

ČOV Danisco, a.s. - Smiřice

Montáž tlumiče kogenerační jednotky ve stísněných prostorech za pomocí mini jeřábu UNIC 295, výroba a montáž konzolí pro uložení tlumiče, usazení tlumiče a následné propojení tlumiče kogenerační jednotky nerezovým potrubím DN125 a napojení na stávající kouřovod.

Karlovarské minerální vody, a.s. – výrobní závod Magnesia

Připojení výrobní linky PET II na technologické rozvody, výroba nerezové kondenzační nádrže, výroba parního separátoru, montáž potrubních rozvodů na páru a kondenzát včetně izolací DN25 – DN80, připojení vyfukovačky KRONES na vzduch 40bar DN50 – DN125, připojení vyfukovačky KRONES na chladící okruh DN50, připojení CIP DN40 – DN80, připojení SHRINKMATU DN20 – DN40.

CEITEC / Středoevropský technologický institut Brno

Montáž nerezových potrubních rozvodů technických a speciálních plynů a stlačeného vzduchu DN10 – DN50. Montáž kompresorové stanice na stlačený vzduch.

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. – provozovna BČOV Pardubice

Odstavení části stávajícího potrubí Fe DN500 - DN1000 na vratné kaly, vyřezání stávajícího potrubí a následný transport z kolektoru, transport nového potrubí do kolektoru a usazení na stávající uložení, příprava potrubí a odboček. Po dokončení přípravných prací, napojení na stávající potrubní rozvody vratných kalů DN500 a DN1000.

Karlovarské minerální vody, a.s. – výrobní závod Mattoni

Výměna stávajícího ohříváku TUV ve výměníku.

Bohemia Apple, družstvo – Tuchoraz

Nerezové potrubní rozvody DN32 od tanků k plnící lince.

Karlovarské minerální vody, a.s. – výrobní závod Mattoni

Demontáž a následná montáž nového odplyňovače zásobníku napájecí vody v kotelně, demontáž části stávajícího potrubí a armatur, montáž nových armatur a potrubí Fe DN25 – DN65, výměna armatur na napájecí nádrži, kompletace zařízení.

Karlovarské minerální vody, a.s. – výrobní závod Magnesia

Modernizace čistírny odpadních vod a vyrovnávací nádrže. Kompletace zařízení a potrubních dílů dodaných firmou M.GB. Srl Italy, výroba a montáž uložení potrubí, montáž potrubních rozvodů DN20 – DN200.

Contipro Group s.r.o. – Dolní Dobrouč

Výroba nerezových konstrukcí, montáž nerezových potrubních rozvodů DN15 – DN40, napojení homogenizátoru a příslušenství zařízení firmy URLINSKY, kompletace zařízení.

Synthesia, a.s. – SBU Pigmenty a barviva

Výměna stávajícího nevyhovujícího odpadního polypropylenového potrubí DN125 a odpadních vpustí za nové polypropylenové potrubí DN125 a DN150 včetně nových odpadních vpustí. Práce probíhaly na dvou potrubních větvích od 4 patra do přízemí.